عکس خر خوشحال در کویر

برای قالب بندی از متن Markdown,BBCode یا html

Hey, @Abbas, I don’t understand, sorry… could you write it in English?