خانوادگی وزیباوساده

از گافیک بالایی استفاده شود

Sorry I didn’t understand :see_no_evil:

I know the kiri.art site has a Farsi translation but I don’t speak it unfortunately. Maybe one day :slight_smile: